Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 

Náš med a další výrobky prodáváme tzv. „ze dvora“. Můžete se pro ně zastavit v naší kamené prodejně, Mniší 160, Kopřivnice 742 21 . Objednávku můžeme za příplatek dovést i k vám domů nebo do práce.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.vcelarna.cz na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující akceptaci těchto obchodních podmínek, které jsou platné pro všechny obchodní transakce proběhlé v internetovém obchodě www.vcelarna.cz. Předmětem kupních smluv je prodej medu, svíček, kosmetiky obsahující včelí produkty a ostatních včelích produktů.

 

Prodávající

Provozovatelem internetového obchodu www.vcelarna.cz je firma TMR s.r.o.  "včelí farma", IČ 27817725, DIČ CZ27817725 a je plátcem daně z přidané hodnoty. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, složka C 52663 (dále jen prodávající).

Internetový obchod www.vcelarna.cz má obchodní působnost na celém území České republiky.

 

Kupující

Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.v platném znění. Je-li kupujícím právnická či fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle §52 odst.3 Občanského zákoníku 40/1964 Sb. (dále kupující spotřebitel). Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Ceny

Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod www.vcelarna.cz objednat. Ceny u jednotlivých položek jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH v českých korunách a toto rozlišení je vždy řádně 
a viditelně označeno. Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží. Platba za zboží se provádí v CZK.

 

Odeslání objednávky

Nakupovat v internetovém obchodě www.vcelarna.cz může registrovaný i neregistrovaný uživatel.

Před finálním odesláním objednávky je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky. V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito obchodními podmínkami vázán.

 

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky obdrží kupující její potvrzení formou automatického e-mailu, čímž je prokázáno řádné přijetí a akceptace zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá na emailovou adresu, uvedenou v kontaktních informacích kupujícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 24 hodin po odeslání objednávky, kontaktujte nás telefonicky na +420 723 731 226 nebo přes e-mail: shop@vcelarna.cz

Potvrzením objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran.

V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.

 

Termíny dodání

Objednané zboží je doručováno v nejkratších možných termínech, v závislosti na aktuální skladové dostupnosti. Obvykle bývá zboží odesláno v průběhu 2-10 dnů. Není-li zboží odesláno do 17 dnů, kontaktuje prodávající kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu. Termín dodání (i po potvrzeném termínu dodání) může dodavatel kdykoliv prodloužit z důvodu neočekávaných okolností, z jeho strany neovlivnitelných. V takovém případě bude nakupující ihned informován, popř. bude zákazníkovi nabídnuta jiná alternativa.

 

Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě pochybností o bezvadném stavu doručené zásilky prosím neprodleně kontaktujte na telefonu +420 723 731 226. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V případě převzetí poškozené zásilky nemá kupující nárok na pozdější reklamaci zásilky vůči prodávajícímu.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, dle par.53, odst.7 obchodního zákoníku. Rozhodující je datum odeslání zpět dodavateli. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu kupní cena vrácena: Zboží musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, nesmí být poškozené, musí být kompletní. Musí být odesláno zpět s kopií dokladu o koupi. Náklady na přepravu k dodavateli nese v plné výši kupující. Poštovné a balné, které bylo v objednávce účtováno se však nevrací. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud kupující dodrží výše uvedené podmínky. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou( podle ods.1 §616) se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou( je v rozporu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečných odkladů věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její  opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu  z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To naplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Záruční podmínky

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodu s Vámi, v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout aby zjistil případné vady a poškození. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a neprodleně nás informujte.  Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím, nesprávným skladováním. O ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován emailem nebo telefonicky.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu  www.vcelarna.cz se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data sdělená kupujícím třetím osobám. Sdělená osobní data budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jedinou výjimkou je udání jména, adresy a telefonního kontaktu smluvním přepravcům.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v informačním systému provozovatele internetového obchodu www.vcealrna.cz po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.